LemOt Sampul Valentin

 

 
Telah terbit LemOt
edisi sampul valentin